Logo

Realisatie ecologische verbindingszone Sallandse Heuvelrug

Sallandse Heuvelrug
Arjan Reerink

Arjan Reerink Uitvoerder

Vakgebied Natuurherstel, (natuurlijke) Herinrichting

Locatie Sallandse Heuvelrug

Status project Afgerond

Een paars schouwspel

Wanneer je de Sallandse Heuvelrug zegt, denk je maar aan één ding een paars schouwspel. In opdracht van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben wij een ecologische verbinding gecreëerd tussen het natuurgebied en de omliggende voedselrijke natuurakkers. Daarnaast was er ook ruimte voor heide herstel. Leuk om te weten: dit project hebben wij gewonnen op basis van beste plan van aanpak.

Onze werkzaamheden

De bomen zijn voor onze werkzaamheden al gekapt. Wij hebben de stobben gefreesd en de toplaag van de bodem gedeeltelijk verwijderd, ook wel plaggen genoemd. Deze grond hebben wij naar de omliggende boerenbedrijven gebracht voor bodemverbetering van landbouwgrond. Door het verwijderen van de toplaag heeft de heide ruimte voor het ontwikkelen.

De werkzaamheden zijn nodig voor het herstel en het behoud van het heidelandschap. Veel kwetsbare soorten in het heidelandschap staan onder druk door de negatieve effecten van stikstofuitstoot, verzuring, verdroging en versnippering. Niks doen betekent dat het karakteristiek heidelandschap verdwijnt en veel van de planten en dieren die hier leven verdwijnen.

Zorgvuldige werkwijze

Werken in de natuur vraagt om een zorgvuldige werkwijze. Bewust(e) stappen zetten dus. Onze ecoloog heeft hier een belangrijke rol in gehad. Vooraf aan de werkzaamheden heeft Thirza het gebied met gecontroleerd. Ook al onze mensen hebben een werkinstructie gehad en zijn voorzien van onze informatievoorzieningen omtrent flora en fauna.