Logo

Bouwteam Herstelmaatregelen Fluttersbeek

Samen met Waterschap Vechtstromen werkt Negam in bouwteam aan de herstelmaatregelen van de Fluttersbeek van Hengevelde tot Haaksbergen. De Fluttersbeek wordt aangepast waarna deze weer hydrologisch goed gaat functioneren.

Fluttersbeek kraan grondwerker
Hans Imming

Hans Imming Projectleider

Vakgebied Waterbouw

Locatie Hengevelde

Status project In uitvoering

Samenwerken is het nieuwe krijgen

Van ontwerpfase tot en met de uitvoering vormen we met Waterschap een bouwteam. Waterschap Vechtstromen heeft gekozen voor samenwerken in een bouwteam omdat er op deze manier maximaal van elkaar kennis en kunde wordt geprofiteerd. Samenwerking is immers het nieuwe krijgen.

Bouwteam Fluttersbeek

Stabiel talud

Door het verzakken van de talud kan het beheer van de Fluttersbeek niet meer op een adequate wijze worden uitgevoerd. Ook voldoet de afvoer van de Fluttersbeek niet meer aan de uitgangspunten. De waterloop van de Fluttersbeek wordt daarom teruggebracht zodat de beek hydrologisch goed kan functioneren. Verder worden de schouwpaden stabiel gemaakt waarbij het onderhoud goed uit te voeren is. Hiervoor hebben wij een innovatieve, duurzame oplossing aangedragen. Binnen het ontwerp is aandacht voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe situatie. Om de toekomstige situatie te projecteren op de bestaande situatie hebben we het nieuwe ontwerp met augmented reality controles gevisualiseerd.

Betrokken omwonenden

De werkzaamheden maar ook de eindsituatie van het beekherstelproject hebben een impact op de omgeving. Tijdens de werkzaamheden maar ook voor de toekomstige waterhuishouding in de omgeving. Vooral voor de naastgelegen percelen van agrariërs. Daarom hebben we gesprekken gehad met omwonenden. En zijn de ideeën meegenomen en afgewogen in de ontwerpfase.

Wiepen Fluttersbeek